Definities 

 1. Everlasting Moments: Everlasting Moments, gevestigd te Rotterdam, onder KvK nr. 753399889.  
 1. Opdrachtgever: degene met wie Everlasting Moments een overeenkomst is aangegaan.  
 1. Partijen: Everlasting Moments en opdrachtgever samen.  

1. Aard, duur en opzegging van de overeenkomst 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Everlasting Moments.  
 1. Op het moment dat de opdrachtgever akkoord geeft op de offerte, wordt er automatisch toegestemd met deze voorwaarden.  
 1. De overeenkomst is geldig vanaf het moment van tekenen voor akkoord en eindigt op de laatste dag van de uiterlijke leveringstermijn, namelijk 6 weken na bruiloftsdatum.  
 1. Na akkoord van de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden, kunnen beide partijen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dat nadrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.   
 • De opdrachtgever dient bij annulering van de opdracht het volledige bedrag van het gekozen pakket te betalen.  
 • Indien Everlasting Moments de afspraak annuleert, wordt de aanbetaling of het gehele overgemaakte bedrag teruggestort.  
 1. Binnen twee weken na tekenen van deze overeenkomst, dient de opdrachtgever een aanbetaling van 25% van het totaal te betalen bedrag voor de te leveren dienst over te maken op rekeningnummer: NL15 KNAB 0259 3620 18 t.a.v. Everlasting Moments 

2. Diensten en afspraken 

 1. Everlasting Moments is een zelfstandige onderneming die video-opnames maakt, bewerkt en monteert op basis van de wensen van de opdrachtgever.  
 1. Everlasting Moments voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 1. Everlasting Moments heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.  
 1. In de periode tussen akkoord van de overeenkomst en de trouwdag wordt er een afspraak gemaakt tussen Everlasting Moments en opdrachtgever om o.a. informatie, de werkwijze op de trouwdag en eventuele wensen te bespreken.  
 1. Na oplevering van het gekozen product door Everlasting Moments kan de opdrachtgever eenmaal een verzoek tot aanpassing indienen.  
 1. Na oplevering van het ruwe materiaal kan de opdrachtgever geen verzoek tot aanpassing meer indienen.  
 1. De opdrachtgever dient binnen uiterlijk twee weken de beschikbaar gestelde ruwe data op eigen opslagmedium te downloaden. Na deze periode is deze data niet meer beschikbaar.  

3. Tarieven 

 1. Alle prijzen die Everlasting Moments hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten, zoals reiskosten bij een afstand meer dan 50 kilometer, tenzij uitdrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.  
 1. Alle prijzen die Everlasting Moments hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Everlasting Moments te allen tijde wijzigen.  

4. Informatieverstrekking door de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Everlasting Moments.  
 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  
 1. Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Everlasting Moments de betreffende bescheiden.  

5. Intellectueel eigendom 

 1. Everlasting Moments behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, foto’s, beeldmateriaal etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 1. De opdrachtgever mag het geleverde eindproduct (de video of documentaire) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.  
 1. Everlasting Moments mag de beelden gebruiken voor promotie- en marketingdoeleinden. Indien opdrachtgever of gast(en) aanwezig op de bruiloft van opdrachtgever hier bezwaar op heeft, wordt dit van tevoren aangegeven.  

6. Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Everlasting Moments tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Everlasting Moments geleverde producten en/of diensten.  

7. Klachten 

 1. De opdrachtgever dient een door Everlasting Moments geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.  
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Everlasting Moments daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval innen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.  
 1. De Opdrachgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Everlasting Moments in staat is hierop adequaat te reageren.  
 1. De opdrachtgever dienst aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.  

8. Aansprakelijkheid 

 1. De videografen van Everlasting Moments kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade, veroorzaakt tijdens video- en/of fotoshoot.  
 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, videobeelden, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.  
 1. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van Everlasting Moments vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.  

9. Recht op ontbinding 

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Everlasting Moments toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verlichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtwaardigt.  
 1. Is de nakoming van de verplichtingen door Everlasting Moments niet vrijblijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Everlasting Moments in verzuim is.  
 1. Everlasting Moments heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Everlasting Moments kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

10. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6.75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Everlasting Moments in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever niet aan Everlasting Moments kan worden toegerekend in een van de wil van Everlasting Moments onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Everlasting Moments kan worden verlangd.  
 1. Tot de in lid a genoemde overmachtssituatie worden ook, doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand( zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer-, en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 1. Everlasting Moments is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.  
 1. In geval van ziekte of andere onverwachte afwezigheid van één van de videografen, behoudt Everlasting Moments zich het recht met één persoon de opdracht uit te voeren.  

11. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  

12. Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Everlasting Moments is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 1. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
 1. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Everlasting Moments zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.  
 1. Opdrachtgevers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.